Privacyverklaring Coelman Coaching

Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik je persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ik met je persoonsgegevens omga, heb ik deze privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 maart 2020.

Contactgegevens Coelman Coaching
Frans van Mierislaan 7
1213 EM Hilversum
KVK nr. 77230760

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Peter Coelman, (06) 547 658 12
info@coelmancoaching.nl
https://www.coelmancoaching.nl

Vooraf

Privacy vind ik heel belangrijk en ik doe mijn uiterste best je privacy te waarborgen. In deze privacy verklaring omschrijf ik welke gegevens ik verzamel en vastleg om mijn werk goed te kunnen doen. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Coelman Coaching, statutair gevestigd in Hilversum en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77230760.
Door gebruik te maken van de diensten van Coelman Coaching geef je aan het privacy beleid te accepteren. Ik behandel de verkregen gegevens vertrouwelijk onder het mom ‘Wat u niet wil dat u geschiedt, doe dat ook de ander niet’. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het gebruik van persoonsgegevens door Coelman Coaching

Coelman Coaching verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan mij verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan ik je persoonsgegevens verkrijgen via derden (bijvoorbeeld je werkgever) in het kader van mijn dienstverlening. Welke gegevens gebruik ik? Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe en welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken. Wanneer jij contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om jouw naam en e-mail. Door het plaatsen van je bericht en het versturen van het contactformulier deel je deze gegevens automatisch met mij. Op het moment dat we samen aan de slag gaan met jouw loopbaan verwerk ik je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, cv, aantekeningen van de gesprekken, de uitgewerkte opdrachten die je via documenten naar mij toestuurt en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren en om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Ik gebruik deze gegevens om jou zo goed mogelijk te helpen gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam of die van jouw contactpersoon, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK-nummer, eventueel btw-nummer, klantnummer, e-mailadres, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik na toestemming jouw naam, bedrijfsnaam, website, eventuele foto en inhoud van jouw bericht. Testimonials over mijn diensten bewaar ik tot jij een verzoek doet tot verwijdering.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar?

Coelman Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: duur van het project of traject + een kalenderjaar. In juli en december van elk jaar worden de dossiers geschoond. Je naam, telefoonnummer en e-mailadres bewaar ik drie jaar, om zo mogelijk contact te houden over hoe het gaat. Facturen bewaar ik langer, omdat ik me moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Deze blijven acht jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

In het kader van mijn dienstverlening kunnen derden persoonlijke gegevens inzien. Voorbeelden zijn de leverancier van mijn website en mijn boekhouder. Deze derden mogen je persoonsgegevens slechts verwerken voor de doeleinden die strikt noodzakelijk zijn. Voor het inzetten van testbureaus en het daarbij doorgeven van jouw gegevens, vraag ik vooraf je toestemming. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Coelman Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Tot slot kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Coelman Coaching aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Coelman Coaching zal je gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Websites

Voor de (werking van de) website www.coelmancoaching.nl wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. De informatie hieronder gaat daarom vooral over de diensten waar Coelman Coaching gebruik van maakt en wat zij mogelijk met de verworven informatie doen. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van mijn websites tracken met Google Analytics en ben hierbij gebonden aan de bewaartermijnen van Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Coelman Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@coelmancoaching.nl. Verzoek tot inzage en gegevensoverdraging kan alleen door persoonlijk op kantoor te komen na afspraak. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Coelman Coaching wil je er ook op wijzen, dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Coelman Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@coelmancoaching.nl.Heb je nog vragen over het privacy beleid van Coelman Coaching? Stuur dan een email naar info@coelmancoaching.nl. Ook als je vragen hebt over uw gegevens of als je deze wilt wijzigen, kan je dit emailadres gebruiken.

Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig mijn privacy beleid op deze website. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 maart 2020.